Místní knihovny

Knihovna v Kunčině

Místní knihovna v Kunčině byla v roce 2013 přestěhována z podkroví Kulturního domu do nových prostor v budově Kunčina 142, kde zároveň sídlí Klub důchodců. Místo je dobře situované a přístupné, což se projevuje v návštěvnosti čtenářů.

Knihovnu dlouhou dobu vedl pan Jan Berka, po jeho odchodu ho nahradila paní Věra Kovářová a od roku 2013 knihy půjčuje paní Marta Alexandrová. Ta v tomto roce společně s paní Šebelovou a p. starostou Romanem Richterem převzala ocenění Krajské knihovny v Pardubicích – Čestné uznání – za vytvoření přívětivého prostředí pro uživatele knihovny.

Evidence knih je převedena do počítačové podoby a výpůjčky a jsou zpracovány přes internetový program KOHA. Z toho důvodu byla knihovna vybavena notebookem, tiskárnou a scanerem.

Čtenářky knihovny se snaží také pořádat pro občany různé společenské akce. Např. výstavu kronik naší obce, Noci s Andersenem pro děti i dospělé, setkání s harmonikáři ze Svitav, velikonoční a vánoční výstavy nebo soutěž o nejlepší pouťové koláče. Některé akce nebyly občany příliš navštěvovány a tak se jejich četnost snížila.

Výpůjční doba je každé pondělí od 15:00 – 17:00 hodin. Součástí knihovny je samostatný počítač, napojený na internet k dispozici pro veřejnost.

Kontaktní mailová adresa: knihovna.kuncina@obeckuncina.cz

Knihovna v Nové Vsi

Místní knihovna v Nové Vsi je umístěna v budově Hasičské zbrojnice ve středu místní části Nová Ves. Dlouhou dobu knihovnu vedla paní Marie Šejnohová, která získala za svou práci knihovnice i několik ocenění. Po odchodu ji nahradila paní Drahomíra Šebelová, která byla za dobrou práci v roce 2013 oceněna Čestným uznáním Krajskou knihovnou v Pardubicích. Kratší dobu pak knihovnu vedla paní Jana Šidová. Po ní knihovnu v březnu 2018 převzala paní Marta Alexandrová. V roce 2021 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce prostor knihovny a sociálního zázemí pro návštěvníky.

Veškerá evidence knih je vedena počítačovým internetovým programem KOHA. Půjčování knih probíhá prostřednictvím počítače.

Knihovna v Nové Vsi je vybavena výpočetní technikou a přístupem na internet, nejmladším čtenářům se velice líbí možnost trávit čas v knihovně se svými kamarády, mají k dispozici tablet, společenské hry či výkresy s pastelkami.

Sídlem knihovny je obecní budova hasičské zbrojnice v Nové Vsi a můžete ji navštívit adrese Nová Ves 93, 569 24 Kunčina.

Knihovnicí je paní Marta Alexandrová a výpůjční doba je každé úterý od 15:00 do 17:00 hod.

Kontaktní mailová adresa: knihovna.novaves@obeckuncina.cz

Obecní úřad Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

Tel: +420 461 318 321
Email: obec@obeckuncina.cz
Datová schránka: 59ibrui

Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30