Poskytování informací a příjem podání

Obec se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 1. komu je žádost určena,
 2. jaká konkrétní informace je požadována,
 3. kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 2. Podané žádosti o poskytnutí informace vyřizuje starostka, zástupce starosty, člen obecního zastupitelstva nebo zaměstnankyně obecního úřadu v rámci své působnosti dané organizační strukturou obce.
 3. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Písemně podané žádosti jsou evidovány dnem, kdy je obdržel obecní úřad.
 5. Z podání žádosti musí být zřejmé, kdo jej činí a co je konkrétně požadováno.
 6. Obecní úřad posoudí obsah žádosti a v případě, že žádost o informaci:
  - se nevztahuje k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
  - je nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne OÚ o odmítnutí žádosti.
 7. Požadovanou informaci poskytne obecní úřad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti.

Ze závažných důvodů po prokazatelném informování žadatele je možno lhůtu prodloužit, nejvýše však o 10 dnů.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 1. Odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu.
 2. Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
O odvolání rozhoduje:
 1. Obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce.
 2. Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Obecní úřad Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

Tel: +420 461 318 321
Email: obec@obeckuncina.cz
Datová schránka: 59ibrui

Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30