Zastupitelstvo a výbory

Zastupitelstvo obce Kunčina pro volební období 2022 - 2026

Bc. Miroslav Kubín, starosta obce uvolněný pro výkon funkce
Martin Voráč, místostarosta obce neuvolněný pro výkon funkce

Pavel Novotný, předseda finančního výboru
Ing. Marek Šejnoha, člen finančního výboru
Ing. Michal Kubín, člen finančního výboru

Mgr. Miroslava Laštůvková, předsedkyně kontrolního výboru
Jan Kubiš, člen kontrolního výboru
Štěpán Klíč, člen kontrolního výboru 

Ing. Josef Beneš, předseda výboru pro kulturu a občanské záležitosti
Marie Přívratská, členka výboru pro kulturu a občanské záležitosti
Kateřina Hlaváčková, členka výboru pro kulturu a občanské záležitosti

Výbory zastupitelstva obce

Jak uvádí zákon o obcích, povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti, je obec rovněž povinna zřídit výbor pro národnostní menšiny. Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona o obcích (některé obce však pro podobný účel zřizují místo toho místní komise). Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení.

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Zastupitelstvo obce Kunčina na svém ustavujícím zasedání dne 17. 10. 2022 zřídilo svým usnesením finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kulturu a občanské záležitosti.

Finanční výbor

Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani účetní.
Jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani účetní.
Jeho úkolem je pak kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

Výbor pro kulturu a občanské záležitosti

Jeho úkolem je koordinace a plnění plánu kulturních a společenských akcí ve spolupráci s obcí a místními spolky, vede evidenci jubilantů a zajišťuje gratulace a předání darů, zajišťuje přípravu vítání občánků.

Obecní úřad Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

Tel: +420 461 318 321
Email: obec@obeckuncina.cz
Datová schránka: 59ibrui

Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30