Informace k uzavření manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Podmínky a postup řešení:
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a občanským zákoníkem. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

- starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města Moravská Třebová nebo
-starostou, místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. 

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců ke dni uzavření manželství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Dostavte se na příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu chcete uzavřít manželství. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
Oddělení správní - matriční úřad, tel. 461 353 135

Úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
Kontaktní osoba: Ivana Radimecká
budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu. Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.


Doklady potřebné k uzavření manželství:

- platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
- rodný list
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
- výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo partnerství; v případě rozvodu v cizině bližší informace obdržíte na matričním úřadu
- rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let)

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Osvědčení nesmí být starší 6 měsíců ke dni sňatku.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Obecní úřad Kunčina
Kunčina 204
569 24 Kunčina

Tel: +420 461 318 321
Email: obec@obeckuncina.cz
Datová schránka: 59ibrui

Úřední hodiny:
pondělí a středa
7:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30