Výbory

Výbory zastupitelstva jsou poradní orgány zřízené zastupitelstvem obce.

Jak uvádí zákon o obcích, povinně je vždy zřizován finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti, je obec rovněž povinna zřídit výbor pro národnostní menšiny. Pro místní části může obec zřídit místní či osadní výbory, o kterých pojednávají specifická ustanovení zákona o obcích (některé obce však pro podobný účel zřizují místo toho místní komise). Další výbory může obec zřizovat dle vlastního uvážení.

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Zastupitelstvo obce Kunčina zřídilo svým usnesením finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro kulturu a sport.

 

Finanční výbor obce Kunčina

Předseda: Pavel Novotný
Členové: Ing. Michal Kubín, Ing. Marek Šejnoha

Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani účetní.
Jeho úkolem je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plnění dalších úkolů, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor obce Kunčina

Předseda: Miroslav Šmíd
Členové: Kateřina Hlaváčková, Tomáš Matušák

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho členem nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani účetní.
Jeho úkolem je pak kontrola plnění usnesení zastupitelstva, kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo obce.

 

Výbor pro kulturu a sport

Předseda: Ing. Josef Beneš
Členové: Jitka Kudrnová, Jan Šejnoha

Jeho úkolem je koordinace plánu společenských a sportovních akcí ve spolupráci s obcí a místními spolky, vede evidenci jubilantů a zajišťuje gratulace a předání darů.