Obec realizovala tento projekt:
Název projektu: Protipovodňová opatření obce Kunčina 

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002157

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2228786 Kč

Cíl projektu: Předmětem projektu je zhotovení digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Kunčina, Realizací projektu bude 50 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Datum zahájení realizace projektu: 10.10.2016 

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2018

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

 

Kulturní dům Kunčina je zařízením, které plní v naší obci roli kulturního centra obce. Kulturní dům má kapacitu 300 míst a je hojně využíván pro pořádání plesů, zábav, karnevalů či divadla.

V roce 2015 byly investovány prostředky do opravy sklepa budovy, který plní roli baru. Byl vytvořen únikový východ, vyměněno okno a výrazně zkulturněno prostředí místnosti včetně vyhotovení nového barového pultu a stropu.

Dále byla opravena kuchyně kulturního domu, která na svou rekonstrukci čekala dlouhou dobu a již neodpovídala standardům provozu kulturního domu.

Práce prováděli především zaměstnanci obce pod vedením pana Zdeňka Pešavy. 

 

                   

 

 

 

V roce 2015 se podařilo dostavět veřejností a dětmi dlouho očekávaná dětská hřiště v Kunčině a Nové Vsi.

Výstavba dětských hřišť byla podpořena zastupitelstvem obce již na konci roku 2014, bylo rozhodnuto, že se obec pokusí získat dotaci na nákup herních prvků. Abychom získali maximální možnou výši dotace od MMR ČR, tedy ve výši 400.000 Kč, byl ve spolupráci s dětmi z MŠ a ZŠ Kunčina sestaven projekt na nákup prvků v ceně 636.000 Kč.

Zastupitelstvo obce se také shodlo na tom, že zemní práce, dopadové plochy a oplocení zaplatí obec z obecního rozpočtu tak, aby nepoužila dotační prostředky na platbu něčeho, co je schopna zajistit levněji a pomocí práce vlastních zaměstnanců.

 

Dětská hřiště budou otevřena sezónně, a to od března do listopadu daného roku. Obec Kunčina si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu dle počasí. 

Správcem dětských hřišť byl jmenován pan Jaroslav Selinger a velmi rád zodpoví Vaše dotazy či podněty na tel. čísle 736 148 431.

 

V roce 2012 se podařilo dostavět sportovní a relaxační centrum které se skládá ze tří multifunkčních hřišť s umělým povrchem v areálu u školy. Na těchto je možno hrát plnohodnotně míčové hry jako je volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, floorbal, tenis, malá kopaná atd. Dále centrum obsahuje v areálu u fotbalového hřiště posilovnu, kde je osazeno velké množství špičkových posilovacích zařízení , které umožnuje procvičení všech svalových partií. Dále je v budově sauna pro s kapacitou 12 lidí a vířivka pro 6 osob. Všechna tato zařízení mají sloužit široké veřejnosti a budou postupně uváděna do provozu.

Správce sportovišť pan Josef Kalina je na pracovišti k dispozici dle otvírací doby, rezervace či podrobnější informace k Vašim dotazů velmi rád zodpoví na tel. čísle 702 058 891.

 EU banner SA

 

Povinnosti návštěvníků

Do relaxačních zařízení není dovolen vstup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpuzujícími kožními parazity či vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým.
Návštěvníci se musí před každým vstupem do bazénu umýt mýdlem a osprchovat.

Where to purchase Provigil (Modafinil) mail order without prescription view website Mometasone Furoate Topical Solution USP, 0.

go here Plasma protein binding is not meaningfully altered in patients.

Vstup do prostoru s vířivým bazénkem a do bazénku

 • omezuje denní provozní rozvrh zveřejněný u vchodu do místnosti
 • určuje každému návštěvníkovi podrobit se ustanovením tohoto řádu
 • dětem mladším 10ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let

Vyloučení z návštěvy zařízení – vířivého bazénku

 • návštěva bazénku s teplotou vody 38 stupňů se nedoporučuje osobám se srdečními problémy a s problémy s krevním tlakem, tyto osoby vstupují do bazénku na vlastní nebezpečí a v přítomnosti jiných osob
 • do prostor s bazénkem nemají přístup a z používání bazénku jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob, rovněž osoby nečisté a pod vlivem alkoholu
 • vstup do bazénku může být také odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek a bezpečnost a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto řádu a řídit se pokyny obsluhy zařízení
 • návštěvníci bazénku používají při koupání své vlastní čisté plavky, vstup ve spodním prádle a jiném oděvu je zakázán.
 • každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénku osprchovat čistou vodou
 • všichni návštěvníci jsou povinni se v okolí bazénku pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli a nezranili sebe nebo jiné návštěvníky
 • při úrazech, poranění, nevolnosti a pro poskytování první pomoci je nutné přivolat obsluhu, která případně zajistí lékařskou pomoc

V okolí bazénku a v bazénku je zakázáno

 • skákat do bazénku
 • vzájemně se potápět, úmyslně stříkat vodu na druhé osoby a srážet druhé osoby do bazénku
 • kapacita bazénku je stanovena dispozicemi výrobce, tedy maximálně 6 osob najednou a 30 osob denně
 • vstupovat do vody bez předchozího umytí ve sprchách, plivat do vody a na okolí, vyplachovat si ústa a nos, močit do vody, používat při koupání mýdla, krémy, šampony, pěny do koupele a vůbec jakékoliv přípravky, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky
 • kouřit v průběhu koupele
 • brát s sebou do bazénku skleněné věci, jehly, žiletky a jiné ostré předměty
 • vodit s sebou psy a jiná zvířata
 • přinášet hořlaviny a nebezpečné látky do blízkosti vody
 • svévolně manipulovat s rozvody, ovládáním a zařízením bazénku nebo jinak poškozovat bazének a jeho zařízení

 

 

Zde nic není zatím :-)

visit http://Https://pillsforsaleonline.org/quaalude-methaqualone-1114// Sale Quaalude (Methaqualone) free shipping Such reactions may include bruising, soreness, pain, tingling, itching, and swelling Overdosage with Muse may result in hypotension, persistent penile pain, and possibly priapism (rigid erection lasting ≥6h.

Elektronická úřední
deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů.

Mapový portál
GEOSENSE

Vážení občané, navštivte nově pořízený mapový portál naší obce Geosense. V mapovém portálu jsou již umístěny inženýrské sítě, platný územní plán obce, pasportní vrstvy veřejného osvětlení a pasportní vrstva občanská vybavenost.

Sportovní areál
Kunčina

Sportovní a relaxační centrum se skládá ze tří multifunkčních hřišť s umělým povrchem v areálu u základní školy, fotbalového hřiště, posilovny, sauny a vířivky pro veřejnost.

FOTOGALERIE

Jediným kliknutím se přesunete do fotogalerie Obecního úřadu v Kunčině.

POZOR!!! Do galerie byly přidány fotografie za 1/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

Pro otevření potřebujete program Adobe Acrobat Reader, ke stažení níže. 

areader


ZPRAVODAJ – informační servis obcí Kunčiny a Nové Vsi. Vydává Obecní úřad v Kunčině v nákladu 450 kusů. Adresa: Kunčina 204, 569 24, tel.: 461 318 321. Na vydání se podílejí: M. Laštůvková, D. Brychtová. Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů, vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 13562.