Z historie obce Nová Ves

Nová Ves byla pravděpodobně založena německými osadníky, kteří sem přišli ze sousední Kunčiny. Na těsné spojení obce s Kunčinou odkazuje i její název uvedený v nejstarších písemných dokladech z let 1365 (Malá Kunčina, Chunczdorf paruum), resp. 1398 (Nová Kunčina, noua Kutyna). Teprve roku 1408, kdy dostává obec od bratří Erharta mladšího a Jiřího z Kunštátu odúmrť, je poprvé zmiňována jako Nová Ves (Newdorff). 

V roce 1490 při zápisu třebovského zboží do majetku pánů z Boskovic je Nová Ves uváděna jako Kunčina Vrchní (Kunczyna Wrchni) a v nejstarším urbáři třebovského panství z let 1548/1549 jako „Horní Kunčina slove Nejdorf“. V pozdějších letech už nalézáme název obce téměř výlučně ve tvaru Nová Ves, německy Neudorf.

Obec sdílela osudy třebovského panství.

Převažujícím zaměstnání většiny obyvatel Nové Vsi bylo zemědělství. Agrární charakter obce se odráží i v obrazové symbolice nejstarší obecní pečeti doložené k roku 1719. V poli osmihranné pečeti o průměru 23 mm je umístěn oválný barokní štít v bohaté kartuši, v něm se nachází radlice hrotem nahoru a ostřím vlevo mezi dvěma květinkami lnu. Opis vyrytý kapitálou zni: SIGILLA DER GMNEIDORF.

Koncem padesátých let 19. století byly v úpatí Hřebečovského hřbetu západně od Nové Vsi proraženy první pokusné štoly na těžbu uhlí. V roce 1859 si moravskotřebovští podnikatelé bratři Steinbrecherové zaregistrovali u báňského úřadu v Brně dvě důlní míry „St. Barbara“ a „Franz Salesius“ u Nové Vsi, o rok později k nim přibyl ještě důl „Hugo Karl“. Práce v důlním průmyslu poskytla početné vrstvě nemajetného obyvatelstva z Nové Vsi i přilehlých vesnic vítaný zdroj výdělku.

V roce 1857 byl slavnostně vysvěcen nový filiální kostel sv. Rocha, který byl na náklady obce vystavěn v letech 1856-57. V roce 1858 byla zbořena stará kaple sv. Rocha a Šebestiána, která stávala přes cestu naproti dědičné rychtě. Kaple byla postavena v roce 1716 po odeznění morové epidemie, jíž tehdy padlo za oběť 53 novoveských sousedů. V roce 1886 byl zbudován nedaleko kostela sv. Rocha hřbitov, až do tohoto roku byli zdejší nebožtíci pohřbíváni na hřbitově u kostela sv. Jiří v Kunčině.

V roce 1871 byla v Nové Vsi otevřena jednotřídní škola. První řídícím učitelem byl jmenován Johann Zecha z Kunčiny. Brzy po otevření se ukázala být kapacita jednotřídky nedostatečná, vyučování muselo probíhat na směny, dopolední a odpolední. Potřebná přístavba školní budovy byla po dlouhých průtazích realizována až v roce 1910 a škola tak byla rozšířena o druhou třídu.

Po národnostní stránce byla obec téměř výlučně německá. Po druhé světové válce bylo původní obyvatelstvo odsunuto a nahrazeno českými přistěhovalci z okolí Nového Města na Moravě, Prostějova a Boskovic.

V roce 1976 přestala být Nová Ves samostatnou obcí a stala se místní částí Kunčiny. Tento stav trvá dodnes.Historické fotografie jsou uveřejněny s laskavým svolením - http://www.schoenhengstgau.eu/